Polityka Prywatności

Szanowni Państwo mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.

Administratorem Państwa danych jest MS multimedia Marcin Scherer z siedzibą przy ul. Egipskiej 5 lok. 27, 03-977 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: ms@msmultimedia.pl, telefonicznie pod numerem +48508000554 lub pisemnie na adres: ul. Egipska 5 lok. 27, 03-977 Warszawa. Można się z nami kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane będą przetwarzane w celu możliwości poprawnego wykonania zlecenia, informacji o fakcie wykonania zlecenia oraz w komunikacji marketingowej.

Treści informacyjne lub marketingowe będę dostarczane w formie telefonicznej, wiadomości tekstowych SMS, bądź wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (ustnie osobiście, bądź telefonicznie podczas zlecania lub modyfikacji usługi, bądź zapytania wymagającego udzielenia późniejszej odpowiedzi, bądź drogą mailową poprzez wysłanie do nas zapytania) oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;  uzasadnionym interesem administratora jest poprawne wykonanie zleconej usługi, informacja o jej wykonaniu bądź odpowiedź na zapytanie oraz treści marketingowe.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Państwa danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu, lub/i e-mail).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (nie krócej niż do momentu wykonania zlecenia – konieczność poinformowania Państwa), chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec późniejszego przetwarzania danych w celu marketingowym.

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez MS multimedia Marcin Scherer, Państwa danych osobowych:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych kontaktowych i zaprzestania komunikacji marketingowej, natomiast imię i nazwisko oraz nr telefonu podlegają przechowywaniu przez okres minimum do wykonania zlecenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

Macie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: ms@msmultimedia.pl.

Dodatkowo macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informujemy, iż Państwa dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Państwa, podczas składania zamówienia, bądź kontaktu drogą telefoniczną lub mailową.

Pragniemy zapewnić, iż MS multimedia Marcin Scherer dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na nasze dane kontaktowe, które są podane powyżej.

Marcin Scherer

Kontakt

Marcin Scherer - project manager

ms@msmultimedia.pl

+48 508 000 554